הצהרת הון

הצרה הון

הצהרת הון היא תמונת מצב של נכסים והתחייבויות ליום מסוים
במילים אחרות הצהרת הון היא הדברים שיש לנו והדברים שאנו חייבים באותו יום

דוגמא להצהרת הון ליום 31/12/12
נכסים                                  התחייבויות
דירה 100 ₪                 משכנתא 50 ₪
מכונית 10 ₪                 הלוואה על המכונית 5 ₪
מזומן בבנק 10 ₪          יתרת הלוואה בכרטיס אשראי 2 ₪

הון אישי 63                                            

סה”כ 120                      סה”כ סהכ 120 ₪

רשות המיסים מבקשת להגיש את ההצהרת הון לסוף שנת המס
הראשונה לתחילת פעילות כעצמאי ,כדאי לדווח בהצהרת ההון הראשונה
על כל הנכסים שיש בידנו באותה הצהרת הון ,וזאת בגלל
שלאחר תקופה שתקבע על ידי רשות המיסים
מתבקשים להגיש הצהרת הון שוב בפעם נוספת ,הסכומים שירשמו בהצהרת
ההון השניה ,כלומר שווי ההון שלנו בהצהרת ההון השניה צריך להיות
מוסבר על ידי ההון שהיה לנו בהצהרת ההון הראשונה בתוספת, נטו ההכנסות
בכל שנה שדיווחנו עליהם בין התקופה של שתי ההצהרות ההון ,יתכן מאד
שההון שהיה לנו בהצהרת ההון הראשונה בתוספת ההכנסה נטו כל שנה
בניכוי הוצאות קיום לא יספיק כדי להסביר את ההון שיש לנו בהצהרת ההון
השניה ,במקרה כזה יהיה עלינו להסביר אותו על ידי עזרה כספית שקיבלנו
מההורים ,או על ידי ירושה שהועברה אלינו ,או בזכיה במפעל הפיס