הפרשי הון

במאמר הקודם בנושא הצהרת הון הסברתי מהי הצהרת הון ,במאמר זה אדון במצב שבו ישנם
בהצהרת הון ראשונה שמוגשת לא יכולים להיות הפרשי הון כי הצהרת הון הראשונה מוגשת
רק לצרכים אינפורמטיביים ,לאחר פרק זמן לפי דרישת מס הכנסה מתבקשת הצהרת הון שנייה
(ישנם מקרים שמבקשים להגיש הצהרת הון שנייה /שלשית וכו ,4 שנים אחרי הקודמת וישנם
מקרים שמבקשים אף 15 שנה ויותר לאחר שהוגשה הקודמת ,וזאת בעיקר משיקולי כח אדם
ועניין בתיק שלא הרשויות ). המאמר יתאים גם למייצגים בעלי מקצוע בראשית דרכם או חשבים
ואנשי כספים בעלי הבנה שלא נכחו בדיונים כבדרך שכשיגרה . המאמר בחלקו יתאים גם
לאנשים פרטיים החפצים להתעמק בנושא הפרשי ההון שהינו הנושא בעל חשיבות כבדת
משקל הרבה ביותר עבור יחיד המגיש דוחות למס הכנסה
מזה הפרש הון :
כאשר בהצהרת הון שנייה ההון נטו המתקבל הוא 2,000,000 ₪
לעומת הצהרת הון ראשונה שההון נטו היה 1,000,000 ₪ נוצר הפרש הון בסך
1,000,000 ₪ בין הצהרת ההון הנוכחית לבין הצהרת הון הקודמת ,אם נצליח להסביר את
הפרש ההון בסך 1,000,000 ₪ הפרש ההון יהפוך להיות הפרש הון מוסבר ולא נצטרך לשלם
עליו מס ,אם לא נצליח להסביר את ההפרש הון בחלקו יהיה עלינו לשלם עליו מס ,מצב שאנו
מעוניינים למנוע ,כיצד אם כן נסביר את הפרש ההון שנוצר :
א. את הגידול בהון יש להסביר ראשית
1. על ידי הרווח נטו כל שנה שדווח בדוח השנתי
בניכוי הוצאות קיום כפי שמפורסמות בטבלאות מס הכנסה (זהו המקום יהיה להעלות
טענות מיוחדות כמו משפחות שגרות אצל ההורים או משפחות שאוכלות אצל ההורים,
או שאחת מההוצאות קיום ממומנת על ידי קרוב משפחה /תומך )
2. הורים או תומך העבירו כספים דרך הבנק לגבי כספים במזומן יש להביא תצהיר מעורך
דין (ככל עזרה שלא עברה בבנק היא פחות טובה אך תצהיר יתן לפחות פתח לנסות
להתפשר עם מס הכנסה אם תותר מחלוקת )
3. מתנות וכספים שהתקבלו באירועים בשנים שהיו בתווך
4. אירוע ביטוחי של נזקי גוף בתאונת דרכים בגינו התקבל כסף מהביטוח חובה
(לא מצוין אירוע ביטוחי של נזק רכוש כי ההנחה היא שכסף שמתקבל בגין נזק רכוש
משמש לקניית הרכוש מחדש ,אך לא כך הדבר ניתן להביא אותו גם כהסבר )
5. הושמט נכס בהצהרת הון הקודמת אך הצגנו אותו בהצהרת ההון הנוכחית והוא גרם
להפרש .
6. רווח הון מניירות עךר ,קופות גמל ,קרנות השתלמות ,מכירת נכס /זכות במקרקעין
רלבנטי בעיקר לשנים קודמות שלא הייתה חובת דיווח ניירות ערך וחובת תקצור
נכס מקרקעין ,פוליסות ביטוח
7. הכנסות שהושמטו מהדוח ופטורות ממס כמו שכירות דירת מגורים ,שכירות יחידה
בתוך הבית
8. הכנסות מביטוח לאומי מילואים לידה ,אובדן כושר עבודה ,קצבת זקנה ,אבטלה ,נכות

קצבת סיעוד
9.הכנסות מאיסוף בקבוקי שתיה
10.הכנסות מאיסוף מתכות ,גרוטאות
11.הכנסות מהפרשי הצמדה מחוב החברה שבשליטתנו אלינו שלא דווחו בדוח
השנתי .
12.חוב פרטי שחייבים לנו אך לא שולם לבסוף ולכן הגדיל לנו את הנכסים ללא
הצדקה
13.הכנסה מתביעה כספית בבית משפט שנפסקה לנו
(ובכלל זה כל הוצאה בגין נכס או תביעה כספית לפני ההצהרת הון הקודמת
שההכנסה בגין הנכס והכסף נפסק לנו לאחר הצהרת ההון הקודמת ולפני ההצהרת
ההון הנוכחית
1.הסברים נוספים שאותם קצרה היריעה מלהכיל מפאת מורכבותם שאותם אנסה
להסביר בקצרה בהמשך
(זה המקום לציין שעסקאות ברטר עסקאות שהתמורה מתקבלת בסחורה או בשירות
חייבות בהוצאת חשבונית על מלוא התמורה ואמורות להיות מדווחות בדוח השנתי
לכן ההסבר לא יתקבל והעלאת הטענה תחריף את המצב )
(ישנם שתי סוגי הפרשי הון ,הפרש הון שנובע כתוצאה מהוצאות מחיה דהיינו ההכנסה
החודשית קטנה וההוצאות החודשיות הפרטיות ,הפרש הון שנובע מגידול בנכסים ,מדובר
על נכסים שנקנו בתקופה שבין שתי ההצהרות הון ולא מדובר בנכס שהיה באחזקתנו
וערכו עלה ולא מומש )
(טענות להסברי הון יש להעלות בזהירות ולאחר התיעצות עם איש מקצוע עם נסיון ספציפי
בדיונים שנסבו על הפרשי הון ,הסיבה הישירה לכך היא שהסברי הון יכולים גם לסבך את
הנישום ולאו דווקא לעזור לו ,היריעה קצרה במאמר זה מלהקיף הכל אך אנסה לנגוע בכך
בקליפת אגוז .כאשר הנישום טוען להסבר שהתקבל והתאריך שהתקבל הכסף הוא מאוחר
לתאריך ששולם על הנכס שיצר את ההפרש הון ,הלקוח /נישום חושב שהעלה הסבר נוסף
אך המפקח במס הכנסה שעד כה היה לו ספק ונכונות ללכת לפשרה מבין כעת כי משקרים
אותו הוא מקפיד לתעד את דברי הנישום ומעתה ואילך מבצר את עמדתו בדרישת תשלום
לכן הסברים יש להעלות בכתב תוך צירוף אסמכתא ולאחר בחינת העניין על ידי איש מקצוע
(גם דרך ניהול דיון חורגת מנושא המאמר ולכך אקדיש מאמר נפרד )

אם עדיין נותרו הפרשי הון ניתן להזים את הפרשי ההון על ידי טענות מקצועיות נוספות
החורגות מהיקף מאמר זה ,אנסה לציין בקיצור את עיקרם
א. טענות שמקורם בתורת החשבונאות ונסמכות על הוכחה באמצעות תזרימי מזומנים
ב. טענות שמקורם פסיקה קודמת של בית משפט עליון ומחוזי בנוגע להפרשי הון ,ולהתישנות בהפרשי הון
(פסד אלחנני ופסקי דין אחרים )

נוהלים שיש לנקוט בתקופה בתווך שבין שתי התקופות למניעת והקטנת הפרשי הון
1.עריכת הצהרת הון יזומה כל שנה/שנתיים על ידי המיצג ללא דרישה של מס הכנסה וללא הגשה למס הכנסה לאחר עריכת הצהרה הון יש לבדוק הפרשים ולהסבירם באופן יזום לאחר ביצוע ההסבר
מתקבלת התמונה החשובה אליה צריכים להגיע האם הדוחות השנתיים המוגשים מסבירים את
ההוצאות הקיום בצירוף יתר ההסברים שלגביהם יש לנו אסמכתאות קבילות ,או שלא ,אם אין
הסברים קבילים עלינו לדעת שבעית הפרשי ההון בהצהרת ההון הוכלת ומתעצמת ואין כדאיות
לפעול באופן שכזה
2.נוהל נוסף שיש לנקוט למניעת הפרשים הוא בעיקרו דיווח על הכנסות פרטיות פטורות ממס ולא
פטורות ממס
באופן מוקפד בדוח השנתי בצירוף אסמכתאות קבילות
א.קצבאות ילדים ,הבטחת הכנסה ,נכות ,סיעוד ,זיקנה ,מענק שיקום ,
ב.דמי פגיעה מביטוח לאומי ,לידה ,אבטלה ,(הכנסות לא פטורות
ג.אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח (שוב בדיקה לאירוע ביטוחי ,רכוש גוף )
ד.תביעות כספיות פרטיות (כי על עסקיות גם כך צריך להוציא חשבונית )
ה.רווחי הון פרטיים שלא מדווחים ,מכירת רכב פרטי ברווח ולא נדרשו הוצאות רכב
ו. הפרשי הצמדה פטורים מחוב שחברה שבשליטתנו חייבת לנו
ז.מכירת /העברת מניות בחברה פרטית שלא דווחה בוצעה ברווח (משלמים מס רווח הון במקום,מס
הפרש על הון שהוא גבוה הרבה יותר )

תמצית נוספת :
ג. עלינו לשאוף בדיון כשיש הפרשי הון לא מוסברים
להציף את הנושא עם הלקוח לגבי כל הכנסה פטורה שניתן להוסיף
להציף את הנושא עם הלקוח לגבי כל תמיכה כספית שרלבנטית
לאחר שמיצינו את כל האופציות
יש להציף את הנושא עם כל רווח הון שניתן לדווח עליו

על הפרש הון לא מוסבר יש לשלם לא רק מס הכנסה אלא גם מס ערך מוסף
וביטוח לאומי

ושוב לפני שמעלים הסבר יש לתת אותו לבחינת איש מקצוע ספציפי שיתן את
חוות דעתו על ההסבר מההיבט של שקלול המס
האם יש על ההכנסה המדווחת מס ערך מוסף ,ביטוח לאומי או רק מס הכנסה
עדיף להוסיף הכנסה להסבר שיש עליה מס הכנסה בשיעור גבוה אבל אין עליה מעמ
או ביטוח לאומי
עדיף להוציא מהדוח (לתאם )הוצאות שלא נדרש בגינם מעמ במקום הוצאה
שנדרש בגקינה מעמ כדי לעשות הסבר
עדיף להגדיל הכנסות כהסבר וכצעד אחרון בשנים שיש בהם שיעור מס שולי נמוך
במקום הכנסות בשנים שיש בהם שיעור מס שולי גבוה .

בברכה
רואה חשבון (משפטן )נדב רותם
טל 03-5613474
נחלת יצחק 34 א תל אביב